REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.WISLOK-KROSNO.PL
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego wislok-krosno.pl dostępnego pod adresem internetowym https://www.sklep.wislok-krosno.pl, a w szczególności określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest spółka Wyroby Wędliniarskie Miejsce Piastowe Sp. z o.o. z siedzibą w Miejscu Piastowym przy ul. Dworska 62, 38-430 Miejsce Piastowe, Nr KRS: 0000384991, NIP: 684 001 86 08.
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Spółka „Wyroby Wędliniarskie Miejsce Piastowe Sp. z o.o.” z siedzibą w Miejscu Piastowym przy ul. Dworska 62, 38-430 Miejsce Piastowe, Nr KRS: 0000384991, NIP: 684 001 86 08
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.sklep.wislok-krosno.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Dworska 62, 38-430 Miejsce Piastowe
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@wislok-krosno.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 512 072 773
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy XXXXXXXXXXXXXXX
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych tj. adres e-mail oraz nazwę użytkownika.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Zamówienia można składać również bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji konta Użytkownik może założyć konto podczas składania zamówienia na podstawie poprawnie wpisanych danych klienta.
 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu natomiast realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z harmonogramem zamówień dla poszczególnych miejscowości i/lub po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem.
 2. Zamówienie może złożyć zarówno Klient, który składał już wcześniej zamówienia w Sklepie internetowym, po zalogowaniu lub bez logowania, jak też Klient, który składa Zamówienie po raz pierwszy, dokonując przy tym rejestracji i założenia Konta w Sklepie internetowym lub bez rejestracji konta.
 3. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie wybranych miejscowości, których lista znajduje się w zakładce Dostawa.
 4. Sklep nie realizuje zamówień poniżej 200 zł.
 5. Zamówienie klienta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ze względu na różne wagi końcowe mięsa i produktów mięsnych.
 6. Dostępność produktów mięsnych może być ograniczona w zależności od naturalnej ilości każdej partii mięsa lub z powodu sezonowości. W przypadku niedostępności niektórych zamówionych produktów Sklep poinformuje Klienta o tym.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku gdy zamówienie nie spełnia wymogów określonych w pkt. 2 , 3 i 4. Sklep internetowy poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania e-maila Klienta.
 8. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 9. Klient składa Zamówienie wybierając produkty z oferty.
 10. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj Do koszyka” przy danym produkcie, a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia.
 11. Potwierdzenie zamówienia i przekazanie go do realizacji odbywa się przez przycisk „Zamówienie”.
 12. Na adres e-mail Zamawiającego Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 13. Sklep oferuje produkty na wagę, a więc Sprzedawca ma prawo do dostarczenia Towarów o innej wadze, niż wskazana w Zamówieniu. Różnica w wadze nie może być jednak większa niż +/- 30%.
 14. Zamówienie realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących u Sprzedawcy w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Produktu. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w polskich złotych. Podane ceny poszczególnych produktów odnoszą się do wagi za 1 kg. Wyjątek stanowią ceny w podsumowaniu koszyka (podsumowanie zamówienia).
 15. Przed realizacją zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta informację z dokładną ceną sumaryczną zamówienia.
 16. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu: zaakceptowania zamówienia– w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia.
 17. Zamawiający, który wyraził taką wolę jest zobowiązany do osobistego odbioru Produktów w siedzibie Sprzedawcy w wybranym przez Zamawiającego Terminie Odbioru Zamówienia, ale po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.
 18. Odbiór osobisty następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów w wydzielonej kasie Sprzedawcy przeznaczonej do wydawania Produktów.
 19. Każdorazowo przy odbiorze Zamówienia należy podać numer zamówienia oraz dane imię i nazwisko lub nazwę Zamawiającego, który złożył Zamówienie.
 20. W przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze Zamówienia w ustalonym terminie zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Zamawiającego poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.
 21. Kontakt ze strony Sprzedawcy, może być niezbędny w celu ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia.
 22. Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 23. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych w ofercie Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.
 24. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 25. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 4 dni robocze z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 26. W celu wyjaśnienia warunków i zasad zamówień należy się kontaktować ze Sprzedawcą: e-mailowo pod adresem zamowienia@wislok-krosno.pl lub telefonicznie pod numerem: 512 072 773.
 1. Koszty dostawy zamówień o wartości ponad 200 zł ponosi Sprzedawca. W koszty dostawy wliczone jest opakowanie.
 2. Zamawiający może również samodzielnie odebrać zamówione produkty w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Dworskiej 62, 38-430 Miejsce Piastowe.
 3. Zamawiający może dokonać płatności: przy odbiorze Zamówienia z dostawą jedynie gotówką- zapłata należności następuje w polskich złotych lub w siedzibie Sprzedawcy: gotówką – zapłata należności następuje w polskich złotych lub kartą.
 4. Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika Sprzedawcy jego zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy opakowanie towaru nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.
 1. Zgodnie z ustawą Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: formularzem reklamacji dostępnym na stronie Sprzedawcy lub wiadomością e-mail, na adres zamowienia@wislok-krosno.pl-w formie pisemnej, na adres Sprzedającego
 4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Dla ułatwienia procedury należy podać również numer zamówienia.
 1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
 2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres Wyroby Wędliniarskie Miejsce Piastowe Sp. z o.o., ul. Dworska 62, 38-430 Miejsce Piastowe lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@wislok-krosno.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta, opis stwierdzonej wady, datę powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona tak szybko jak to możliwe jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane wyłącznie w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie. Polityka prywatności znajdująca się w zakładce pod nazwą Polityka prywatności.
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Scroll To Top
Close
Close
Oferta
0 Koszyk
Close

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Kontynuuj zakupy